غیر فعال کردن

پرسشنامه استخدام


مقاطع تحصیلی به ترتیب از بالاترین مدرک تحصیلی دریافت شده :

دوره های آموزشی و فنی و تخصصی :

سوابق کاری به ترتیب از آخرین انتقال:

سایر توانایی فنی و تخصصی :

میزان آگاهی از زبان خارجی:

اطلاعاتی که باعث شناسایی بیشتر شما می گردد را ذکر نمایید(هرگونه خلاقیت ،نوآوری ، تألیف ، ترجمه ،ابتکارات ، فعالیت اجتماعی ، تحقیقاتی و ...) :

سوابق پزشکی:

مشخصات افراد تحت تکفل :

مشخصات معرف یا افرادی که در شرایطاضطراری میتوان با آنها تماس گرفت :